Lekár a pacient

Na akých princípoch sa formuluje reforma psychiatrickej starostlivosti?

nezabudka

Liga za duševné zdravie organizuje každoročne v októbri známe Dni nezábudiek.

V minulosti sa používali také lieky, ktoré mali množstvo nežiaducich účinkov. Tieto účinky boli také zreteľné a viditeľné (napr. slintanie, spadnutá sánka, veľká únava a pod.), že pacienti boli zatváraní pred očami verejnosti do psychiatrických nemocníc a na psychiatrické oddelenia, kde pobúdali pomerne dlhý čas. Pacient musel znášať psychiatrickú liečbu a rôzne terapie či snahy, pričom na agresívnych alebo nespolupracujúcich chorých sa uplatňovali represívne opatrenia.

V súčasnosti sa postavenie a obraz psychiatrického pacienta zmenil, takže je takýto pacient čoraz viac chápaný v diagnostickom aj v terapeutickom procese ako partner lekára. Tento prevrat je spôsobený najmä:

  • vzrastajúcim záujmom spoločnosti o duševné zdravie aj zo sociálneho a psychosociálneho pohľadu,
  • rozvoj psychoterapie a jej rozličných foriem do veľmi účinných a kvalitných podôb; tiež intenzívny rozvoj nových biomedicínskych a neuropsychických štúdií,
  • tendencia presadzovať duševné zdravie (z dôvodu, že je jedno z najohrozenejších) Svetovou zdravotníckou organizáciou.

Následne sa formuluje reforma psychiatrickej starostlivosti, v duchu ktorej sa už aj mnohí psychiatri správajú. Je budovaná na dvoch princípoch:

a) regionálny princíp s dostupnosťou starostlivosti pre každého chorého,

b) princíp humanizácie a demokratizácie psychiatrie spočívajúci v rešpektovaní individuality duševne chorého a v uplatňovaní klubov a svojpomocnej činnosti.

 

Čo znamená nová psychiatrická starostlivosť v praxi?

Nová psychiatrická starostlivosť taká, aká sa postupne zavádza aj u nás, zahŕňa predovšetkým preferenciu ambulantného riešenia liečby schizoochorenia (isteže, iba ak to situácia dovoľuje) a tiež čo najširší prístup k informáciám o svojom ochorení, o liečbe, o následkoch a podobne. Platí pravidlo – “informovaný pacient, dobrý pacient”. Informácie totiž môžu napomôcť k svojpomoci, ku skvalitneniu psychohygieny, k vytvoreniu kompletného náhľadu na svoje ochorenie, ku skvalitneniu spolupráce s psychiatrom, či k spoľahlivosti pacienta pri užívaní medikamentov. Vo všeobecnosti teda možno povedať, že informácie sú jedným z kľúčov k nájdeniu tej správnej cesty, ako primerane zvládať duševnú poruchu.

Keďže schizofrénia a schizoafektívna porucha patria medzi dlhodobé, niekedy až chronické epizodické ochorenia, pacient môže potrebovať emočnú podporu podrobný poradenský rozhovor. Aj tu je kľúčový dostatok informácií.

Aj v zmysle dostatku informácií sa snažíme tvoriť tento webový projekt.

Poučenie pacienta musí spravidla vykonávať ošetrujúci lekár, prípadne tiež psychoterapeut a psychológ. Je vhodné tiež čítať nejaké dostupné knižné publikácie, v ostatnom období ich bolo vydaných viacero.

Psychiater jednoducho v tom správnom prípade akceptuje, že pacient nie je len objektom jeho starostlivosti a profesionálnych zručností, ale je rovnocenným partnerom, ktorý sa svojím aktívnym prístupom významne podieľa na procese liečby. V súčasnosti sa tzv. psychoedukácia (teda informovanie o diagnóze a možnostiach liečby) stala na mnohých psychiatrických pracoviskách samozrejmosťou (aj nemocničných).

 

1314 - celková čítanosť 1 - dnes čítanosť