Hospitalizácia

ambulanceČo je hospitalizácia?

Hospitalizácia je umiestnenie pacienta na lôžkovom psychiatrickom oddelení všeobecnej nemocnice alebo na oddelení psychiatrickej nemocnice. Pacient sa tak stáva objektom tzv. ústavnej starostlivosti.

 

Aké formy ústavnej starostlivosti poznáme?

coverbg2Ústavná starostlivosť sa bežne poskytuje na psychiatrickom oddelení všeobecnej nemocnice a v budúcnosti sa ráta, že by mala zabezpečovať región so 150 tisíc obyvateľmi a mala by mať 120 postelí pre dospelých pacientov. Rozdeľuje sa na stanice (doteraz sa označovali ako oddelenia), a to podľa typu chorých. Má poskytovať štandardnú psychiatrickú starostlivosť v komplexnej podobe pre takých pacientov, u ktorých ambulantná liečba nepostačuje. Zatiaľ sa psychiatrické oddelenie príliš neodlišuje od iných oddelení všeobecnej nemocnice, no v budúcnosti by sa mali vytvoriť na stanici podmienky rodinného penziónu.

Druhou formou ústavnej starostlivosti je psychiatrická nemocnica, čiže akési regionálne zdravotnícke zariadenie, ktoré je zamerané iba na liečbu duševných porúch. Takáto nemocnica máva okolo 200 lôžok na región.

V súčasnosti sa už nevytvárajú liečebne, kde sa pacienti umiestňovali strednodobo až dlhodobo – úlohy liečebne už dokážu prevziať ústavné zariadenia, ktoré v rámci zásad otvorenosti, informovanosti a operatívnosti nesúhlasia so segregáciou duševne chorých. Dlhodobo chorí tvoria v psychiatrických nemocniciach iba malé percento.

Počíta sa aj so zriadením nadregionálnych oddelení s počtom 40-50 lôžok pre pedopsychiatrickú starostlivosť – čiže pre psychiatrickú starostlivosť o deti a dorast do 18 rokov veku. Keďže k tejto starostlivosti patria aj výchovné a sociálne otázky, ako i otázka prevencie, dominuje ambulantná starostlivosť tzv. pedopsychiatrov. Takéto ambulancie už v súčasnosti sú na Slovensku v mnohých mestách zriadené.

Postupne sa na Slovensku rozvíja aj gerontopsychiatrická starostlivosť o osoby spravidla staršie ako 65 rokov, hoci ešte zatiaľ nie je sieť gerontopsychiatrov úplná či dokončená. Nadobúda však v spoločnosti čoraz väčší význam – najmä s pribúdajúcim postarším obyvateľstvom. Keďže mnohí chorí majú zároveň ochorenie mozgu, gerontopsychiater musí byť dobre špecializovaný aj na somatické (telesné) symptómy a ochorenia, obzvlášť tie neurobiologické. Je nevyhnutné čo najskôr rozvinúť kvalitnú sieť opatrovateľských domovov a gerontopsychiatrických denných sanatórií.

Obzvlášť dôležité je tiež vybudovať detenčné centrum pre agresívnych a nebezpečných duševne chorých ľudí, ktoré Slovensku ešte chýba. V súčasnosti sa realizuje od roku 2016 jeho hrubá výstavba v Hronovciach, pričom bude po dostavaní pod správou Psychiatrickej nemocnice Hronovce. Ministerstvo zdravotníctva počíta s vybudovaním aj druhého detenčného centra, a síce v Rimavskej Sobote.

Údaje o detenčných centrách vyjadrujú stav k októbru 2018.

 

Aké formy psychiatrickej starostlivosti môže ešte pacient okúsiť?

poradnaIntenzívna psychiatrická starostlivosť – Jej úlohou je rýchla diagnostika duševnej poruchy, pozorovanie a intenzívna a komplexná starostlivosť v rámci psychiatrického oddelenia alebo nemocnice.

Denné psychiatrické sanatórium/stacionár – Najčastejšie sa v tejto pomerne novej forme ústavnej liečby liečia pacienti so subchronickým priebehom choroby alebo po doznení psychotickej či schizoafektívnej krízy. Podporuje sa tu schopnosť chorého zodpovedať za svoj stav a učí sa lepšie zvládať bežné situácie, ktoré život prináša. Ako vyplýva z názvu, liečba prebieha cez deň, pričom na noc idú pacienti domov, čo predpokladá dobré rodinné zázemie.

 
Nočné psychiatrické sanatórium – Liečba prebieha v odpoludňajších hodinách a večer, ako i počas víkendu, pričom chorý zostáva v sanatóriu aj v noci, teda v zariadení vlastne býva. Cez deň pacient pracuje alebo študuje.

Rehabilitačné dielne a chránené diele – Sú zamerané na intenzívnu resocializáciu a nápravu pracovných návykov, ktoré vymizli pri vážnych duševných ochoreniach.

 

hospitalJe hospitalizácia vôbec nutná?

Hospitalizácia ani schizoafektívneho pacienta nie je vždy nutná. Sú psychiatri, ktorí preferujú hospitalizáciu, keď vidia, že pacient stráca náhľad (prestáva si uvedomovať nereálnosť bludov) a že potrebuje komplexnejšiu starostlivosť, v rámci ktorej by mu mohli psychoterapeuticky, socioterapeuticky a intenzívne farmakoterapeuticky pomôcť zvládnuť dostavenú krízu viacerí odborníci.

V podstate to, či pacient pôjde do nemocnice, závisí:

a) od miery závažnosti jeho príznakov, pričom sa najviac posudzuje jeho náhľad (či si uvedomuje nereálnosť svojho psychotického prežívania a že je teda chorý),

b) od miery, do akej pomáhajú súčasné lieky, ak sa už vystriedali viaceré a nezaberali,

c) od miery jeho spolupráce s psychiatrom a jeho ochoty liečiť sa,

d) od jeho vnútorného psychického rozpoloženia (ako zaťažujúco vníma svoje príznaky).

Dĺžka prípadnej hospitalizácie závisí vlastne taktiež od rovnakých kritérií. Pacient môže byť hospitalizovaný na akúkoľvek dlhú dobu (na pár dní, najčastejšie niekoľko týždňov, ale niekedy sú to aj mesiace, ak je treba).

 

3327 - celková čítanosť 3 - dnes čítanosť