Poruchy myslenia

Schizofrénia, schizoafektívna porucha

Aké sú dynamické a štruktúrno-obsahové poruchy myslenia pri F20 a F25?

Schizofrénia psychopatologicky mení mnohé systémy, ako je systém emócií, osobnosti, kognitívnych schopností – je možné povedať, že táto zmena je riadená tendenciou fatálne narušovať a deštruovať jednotu a zameranosť osobnosti. Poruchy myslenia zahŕňajú poruchy dynamiky myslenia, ako i štruktúrno-obsahové a globálne poruchy myslenia. Veľmi významnou poruchou je inkoherencia, čo znamená poruchu súvislosti myšlienkového procesu. Navonok sa to prejavuje uvoľnením asociačných vzťahov, uvoľnením väzby medzi jednotlivými myšlienkami či dokonca časťami myšlienky, takže mnohé myšlienky sú nespojité a myslenie sa javí ako roztrieštené (obzvlášť pri produkcii gramatických chýb pri verbálnom vyjadrovaní). Často sa objavuje dezorganizovaná reč, nelogické myslenie, rozumovanie na spôsob vágnej a zabiehavej reči. Pacient pseudofilozofuje, kedy konštruuje čudné názory, a to veľmi zabiehavým spôsobom, takže je často neschopný držať sa jednej myšlienkovej línie. Pri pseudofilozofovaní pacient vytvára ozvláštnené neologizmy (novotvary) v snahe popísať svoje bizarné myslenie.

Myslenie môže byť tiež tangencionálne, čo znamená, že sa na otázky odpovedá scestne a v priebehu času sa odpovedanie zdá čoraz menej zrozumiteľné, až sa nakoniec stratí myšlienkové puto s pôvodnou otázkou.

Objavuje sa tiež záraz myslenia, kedy rečovo postihnuteľný myšlienkový proces spontánne prestane, hoci by mal pokračovať. Pacient nie je neschopný vyjadriť myšlienku slovami, avšak jeho myšlienka bola spontánne zarazená, zastavená a pacient nevie v línii pokračovať. Niekedy sa pacient domnieva pod vplyvom schizofrenických delúzií (bludných konštrukcií), že mu tieto zárazy niekto úmyselne spôsobuje nejakým vysielačom a podobne (“berú mi myšlienky”, “zabraňujú mi jasne myslieť”).

Niekedy sa objaví aj perseveračné myslenie, kedy pacient používa opakovane tie isté myšlienkové obsahy, a tiež autisticko-dereistické myslenie, ktoré odvracia pozornosť pacienta od reality na seba a svoj subjekt, pričom dochádza k neschopnosti náhľadu na svoj stav (posúdiť samého seba ako chorého).

K mánii patrí tachypsychizmus, čo znamená neadekvátne vystupňovanie rýchlosti všetkých psychických procesov – naopak, spomalenie myslenia sa označuje ako bradypsychizmus a je typický pre melancholickú fázu schizoafektívnej poruchy.

 

Aké sú globálne poruchy myslenia pri F20 a F25?

Patria sem predovšetkým delúzie, známe ako bludy.

Bludy sú pevne zafixované, kultúrne nevhodné presvedčenia a často aj zložité, komplexné konštrukcie, ktoré pacient udržuje bez ohľadu na rozumový dôkaz ich nesprávnosti. Môžu sa vyskytnúť bludy prenasledovania, paranoidné a žiarlivecké bludy, taktiež bludy s bizarným obsahom – vtedy hovoríme o magickom myslení, kde myšlienka dostáva nadprirodzený účinok, objavuje sa možnosť telepatického prenosu, expanzívne bludy, ktoré môžu byť megalomanické (preceňovanie významu určitého človeka pre spoločnosť, ba pre celý svet), reformátorské (chorý je povolaný zmeniť celý svet), či religiózne (pacient je presvedčený o špeciálnom náboženskom poslaní).

Depresívne bludy sú zase príznačné chorobným podceňovaním vlastnej osobnosti. Poznáme autoakuzačné bludy, kedy sa pacient obviňuje, a to aj za niečo, za čo nie je v reálnom kontexte zodpovedný, ďalej hypochondrické bludymikromanické bludy, kedy pacient presvedčene verí, že je úplne bezvýznamný. Zriedka sa objavujú (najmä v spojení s derealizáciou a depersonalizáciou) aj bludy negačné, kedy pacient verí, že nejestvuje ani on, ba ani svet.

 

4598 - celková čítanosť 1 - dnes čítanosť