Príznaky

Schizofrénia

Aké sú príznaky schizofrénie?

Príznaky schizofrénie zahŕňajú psychosenzorické poruchy, ilúzie, halucinácie, poruchy myslenia (bludy, bradypsychizmus, inkoherencia, agramatické a roztrieštené myslenie, tangenciálnosť myslenia, disociácie, ozvučené asociácie, autisticko-dereistické myslenie, pseudofilozofovanie, neadekvátnosť citov, paratýmie, afektívna ambivalencia, poruchy správania, vedomia, schizofázia, derealizácie či depersonalizácie, postprocesuálne defekty osobnosti.

Vo všeobecnosti ich možno rozdeliť na pozitívne, negatívne a kognitívne. Pozitívnymi sú typicky psychotické symptómy, negatívnymi sú naopak tie, ktoré sa postulujú ako defekt rozličných psychických funkcií a dotvárajú celkový klinický obraz pacienta.

Za primárne symptómy považujeme podľa Bleulera poruchy myslenia (inkoherencia, disociácie), poruchy afektivity (najmä ambivalencia), autizmusporuchy správania (najmä abúlia, hypobúlia), poruchy pozornosti a vedomiaporuchy osobnosti.

Bližšie rozpracovanie schizofrenických symptómov stránka ponúka vo svojich ďalších častiach.

Schizoafektívna porucha

Aké sú príznaky schizoafektívnej poruchy?

Príznaky schizoafektívnej poruchy sú pomerne rozmanité. Ako naznačuje názov ochorenia, jedná sa o kombináciu príznakov schizofrenických a afektívnych. Afektívne príznaky tvoria poruchu nálady, takže rozpoznávame symptómy depresie (major depression), mánie (prípadne hypománie) a ich pomerne rýchle fázovité cyklovanie (striedanie). Epizódy (fázy) sú pomerne krátke, môžu trvať mesiac, týždeň, ba i niekoľko dní alebo hodín.

Medzi schizofrenické symptómy zaraďujeme tzv. pozitívne negatívne príznaky a taktiež kognitívne poruchy. Podľa inej klasifikácie schizofrenické príznaky rozdeľujeme na poruchy mysleniavnímaniasprávania vedomia.

Tieto príznaky sú postupne popisované tiež v nasledujúcich otázkach v ďalších sekciách stránky.

 

2258 - celková čítanosť 1 - dnes čítanosť